Privacy Policy

Slider

Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze privacy policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over Uw rechten als betrokkene en over de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (hierna SFTL), eigenaar van www.avontuurlijkejobs.be wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 - Definitie

 • "Wij", "Onze", "Ons" heeft betrekking op het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, Bld de Smet de Naeyer 115 - 1090 Brussel met ondernemingsnummer 0426.278.970.
 • "U", "Uw", heeft betrekking op een bezoeker van de website.
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die U als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.avontuurlijkejobs.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze privacy policy.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.

Artikel 2 - Welke informatie (inclusief persoonlijke informatie) verzamelen wij over u ?

Informatie die U aan Ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die U invult of op een andere manier aan Ons verstrekt. U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:

 • Wanneer U onze contactformulier invult bij vragen of om een afspraak in te plannen: naam, e-mailadres en postcode.
 • Wanneer U beslist om het dossier te downloaden om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur: e-mailadres en postcode.
 • Wanneer U akkoord gaat om op de hoogte blijven van opportuniteiten binnen onze sector: naam, e-mailadres en postcode
 • Wanneer U de Helpdesk aanschrijft: naam en e-mailadres.
 • Wanneer U Onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij U door naar onze cookie policy.

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze in onze database opgenomen met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten verbeteren en het beantwoorden van uw vragen
 • U informeren over de diensten die wij aanbieden
 • U informeren over onze sector en hoe U een vrachtwagenchauffeur kunt worden

Artikel 4 - Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zo lang als vereist door een contract of toepasselijke wetgeving. Wanneer u het contactformulier op de website invult, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar maximum.

Artikel 5 - Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang
 • Betrokkenen hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van diens persoonsgegevens maken.
 • Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens
 • Betrokkenen hebben steeds het recht om verbetering, aanvulling of het verwijderen van diens persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer betrokkenen zich beroepen op dit recht kan dit als gevolg hebben dat het niet langer mogelijk zal zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken, waarvoor de verwerking noodzakelijk is
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Betrokkenen beschikken eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Zij kunnen zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast hebben betrokkenen steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing
 • Betrokkenen kunnen deze rechten uitoefenen door de DPO te contacteren. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens staan in art. 10 opgesomd.

Artikel 6 - Welke informatie deelt de organisatie

Alleen persoonsgegevens die essentieel zijn voor de goede werking van de dienst worden doorgegeven aan de onderaannemers van SFTL. SFTL vereist dat zijn onderaannemers persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Artikel 7 - Toegang door derden

Om uw persoonsgegevens te verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. We garanderen een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan deze privacy policy door contractuele verplichtingen van onze werknemers.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. SFTL voorziet in passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving en dat de bescherming van uw rechten gegarandeerd is. Accounts die toegang hebben tot onze website hebben een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

Artikel 9 - Wijziging van de Privacy policy

SFTL behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de Privacy policy aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Artikel 10 - Contactgegevens

Indien U vragen heeft omtrent de Privacy policy, kan u steeds onze DPO (Data Protection Officer) contacteren:

 

DPO: Manon Vanherpe
Tel: +32 2 424 30 80
e-mail: privacy@avontuurlijkejobs.be
Adres: de Smet de Naeyerlaan 115 – 1090 Brussel.

 

Daarnaast heeft U steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht indien u meent dat uw rechten geschonden werden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel